The students of Traditional Shaolin Wushu Association of Lithuania cultivate themselves in Shaolin Temple

On May 13, 2014, eleven students of Traditional Shaolin Wushu Association of Lithuania completed their short-term training in Shaolin Temple and went back to Lithuania.

dai_biao_tuan_yi_xing_yu_yong_xin_fang_zhang_he_ying__0.jpg

The students took a group photo with Ven. Abbot Yongxin

tomas-lapinskastuan_chang_xiang_yong_xin_fang_zhang_zeng_song_li_pin_hu_po_sheng_ming_shu__1.jpg

Tomas Lapinskas presented gift to Ven. Abbot Yongxin

yong_xin_fang_zhang_xiang_tomas-lapinskaszeng_song_shao_lin_si_jing_mei_hua_ce__4.jpg

Ven. Abbot Yongxin presented gift to Tomas Lapinskas

On May 4, 2014, the students of Traditional Shaolin Wushu Association of Lithuania led by their head Tomas Lapinskas arrived at Shaolin Temple and warmly received by Ven. Abbot Yongxin. Tomas Lapinskas reported to Ven. Abbot Yongxin traditional Shaolin Kungfu’s development in Lithuania. He presented Ven. Abbot Yongxin “amber life tree” which wishes the friendship between China and Lithuania last forever and Shaolin culture flourishes in Lithuania. Ven. Abbot Yongxin presented him Shaolin picture album and highly praised the effort Traditional Shaolin Wushu Association of Lithuania had made in spreading Shaolin culture in Europe. Ven. Abbot Yongxin encouraged them to study hard and bring more orthodox Shaolin culture to Lithuania.

zai_shao_lin_si_fa_shi_de_jiao_shou_xia_dai_biao_tuan_cheng_yuan_ren_zhen_di_xiu_xi_shao_lin_gong_fu_1_0.jpgzai_shao_lin_si_fa_shi_de_jiao_shou_xia_dai_biao_tuan_cheng_yuan_ren_zhen_di_xiu_xi_shao_lin_gong_fu_2_0.jpgzai_shao_lin_si_fa_shi_de_jiao_shou_xia_dai_biao_tuan_cheng_yuan_ren_zhen_di_xiu_xi_shao_lin_gong_fu_3_0.jpgzai_shao_lin_si_fa_shi_de_jiao_shou_xia_dai_biao_tuan_cheng_yuan_ren_zhen_di_xiu_xi_shao_lin_gong_fu_4.jpg

The students practiced Shaolin Kungfu

xue_yuan_men_qian_cheng_di_shang_zao_ke_1_0.jpg

Morning chanting in Shaolin Temple

ling_dao_jie_ye_zheng_shu_hou_xue_yuan_men_huan_xi_bu_yi__1.jpg

Happily accepted their course-completion certificates

http://shaolin.org.cn/

Release Date:2014-05-13